Integratieprojecten

Amsterdam

Inventarisatieonderzoek

Aanvang project:      2009
Afronding:   2010
Projectlocatie:   Amsterdam
Doelgroep:   De in Amsterdam woonachtige Nepalezen

49

Projectresultaten: Het proces van integratie dient van binnenuit te komen. Nepalezen horen zich thuis te voelen in de Amsterdamse samenleving. De eigen culturele achtergrond, kennis en ervaring spelen daarbij een belangrijke rol. De feitelijke integratie vindt plaats wanneer Nepalezen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun toekomst in de nieuwe samenleving en voor hun deelname in het maatschappelijke verkeer. Het integratieproces van Nepalezen in de Nederlandse samenleving veronderstelt een actief burgerschap waarin zij samen met autochtonen met respect voor elkaars culturele en religieuze achtergronden harmonieus samenleven. Deze integratie dient op verschillende terreinen plaats te vinden, te weten de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, Nederlandse en politieke organisaties, etc.
NDA heeft een twintigtal Nepalezen in Amsterdam gevraagd wat zij belangrijk vinden voor hun integratie en wat zij als voornaamste belemmeringen ervaren. Zij vinden dat zij kans en ruimte moeten krijgen met elkaar hun eigen ervaringen met betrekking tot integratie te bespreken. Het initiatief van NDA om daar een bijdrage aan te leven werd zeer geprezen. Op de vraag wat zij de voornaamste obstakels ervaren bij de integratie noemen zij het volgende op: taalachterstand, onvoldoende kennis van het aanbod voor de integratie en geen tot onvoldoende begeleiding. Op de vraag hoe zij dit integratieprobleem aangepakt zouden willen zien, geven zij aan dat er een duidelijke rol weggelegd is voor personen die de ervaring, visies en behoeften van de Nepalezen kunnen vertalen in concrete projecten en activiteiten. Bij uitstek geschikt zijn Nepalezen en hun organisaties die hun weg al hebben gevonden in de nieuwe samenleving. Stichting NDA en vereniging NRNNL werden als de organisaties aangedragen om het proces van integratie van Nepalezen in goede banen te leiden.

Helpdesk

Aanvang project:      2009
Afgerond:   2010
Projectlocatie:   Amsterdam
Doelgroep:   De in Amsterdam woonachtige Nepalezen

Gerealiseerd: NDA heeft uit haar kaderleden een digitale en telefonische helpdesk in het leven geroepen. De betrokken kaderleden stelden hun telefoon beschikbaar voor vragen. Zij werden vervolgens doorverwezen naar de desbetreffende instanties. De voornaamst vragen waren op het gebied van arbeidsmarkt, scholing, inkomen, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en asielprocedure. Verder zijn er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door NDA om Nepalezen voor te lichten over integratiemogelijkheden. Diverse keren is gebruik gemaakt van het wereldpand en een keer is bij Podium Mozaïek een zaal gehuurd. De voorlichting ging vooral over culturele uitwisselingen en verschillen. Om meerdere redenen is de helpdesk belangrijk geweest. Er werd kennis ontwikkeld over integratiemogelijkheden, het netwerk van NDA is uitgebreid en Nepalezen zijn geholpen met hun vragen.

Bijeenkomst voor jongeren

Aanvang project:      2009
Afgerond:   2010
Projectlocatie:   Amsterdam
Doelgroep:   De in Amsterdam woonachtige Jongeren

Projectresultaten: In november 2009 organiseerde NDA een bijeenkomst voor de Nepalese jongeren. De bijeenkomst was bedoeld om een inzicht te krijgen in de knelpunten voor integratie en participatie van Nepalese jongeren in de Amsterdamse samenleving. De bijeenkomst bestond uit twee onderdelen. Eerst werd er een presentatie gehouden over de knelpunten die zich bij de Nepalezen jongeren voordoen. De voornaamste problemen waar de Nepalese jongeren mee te maken krijgen zijn als volgt:

 • magere schoolprestatie
 • taalachterstand
 • geen stageplaats
 • problemen thuis
 • zich gediscrimineerd voelen
 • gebrekkig zelfvertrouwen
 • geen motivatie

In de workshop komt verder naar voren dat er volgende maatregelen genomen kunnen worden om de knelpunten weg te nemen:

 • het wegwerken van taalachterstand door extra aanbod van lessen
 • de Nepalese ouder wijzen op hun rol en opvoeding
 • het tegengaan van discriminatie
 • samenhorigheid bevorderen en leerlingen stimuleren
 • een negatieve beeldvorming tegengaan
 • onderwijs aanbieden die aansluit bij de markt
 • een actieve rol toebedelen aan zelforganisatie om deze jongeren te helpen.

Interculturele bijeenkomst

Aanvang project:      2009
Afronding:   2010
Projectlocatie:   Amsterdam
Doelgroep:   De in Amsterdam woonachtige Jongeren

Projectresultaten: NDA heeft op in oktober 2009 een interculturele bijeenkomst georganiseerd. De interculturele bijeenkomst startte met een openingdans en sloot af met de klassieke muziek en dansvoorstelling. Er werd een typisch Nepalees drama uitgevoerd door artiesten. Tussen het programma door werd een presentatie gehouden over vrijwilligerswerk. Nepalezen willen hun vrije tijd liever met hun land- en taalgenoten doorbrengen. De reden hiervoor wordt genoemd de toegankelijkheid van de taal en cultuur en een gebrek aan kennis over andere recreatieve mogelijkheden. Maar nagenoeg iedereen stond positief tegenover het vrijwilligerswerk bij een zelforganisatie. Stichting NDA gaat uitzoeken naar de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij zelforganisaties en ook naar de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, want dat er geen vergoeding is voor de door vrijwilligers gemaakte onkosten wordt als grote belemmering gezien.